iko-mobile-new
mob. 662 019 479
header-supraza-npk

naturalnie,
kompleksowe ODŻYWIANIE
ROŚLIN - bakterie azotowe

SUPRAZANPK to unikatowy, kompleksowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom azot (N), fosfor (P) i potas (K), promując ich wzrost przy jednoczesnej regeneracji i rewitalizacji gleby.

Azot (N)

– biologiczne wiązanie azotu odnosi się do procesu, w którym pośredniczą drobnoustroje, opartego na enzymatycznej „azotowej” konwersji azotu atmosferycznego (N2) do formy amonowej łatwo przyswajalnej przez rośliny. Mikroorganizmy wiążące N2 określane zbiorczo jako „diazotrofy” są w stanie wiązać biologicznie N2 w połączeniu z korzeniami roślin (bakterie brodawkowe) lub jako formy wolno żyjące (Azotobacter, Azospirillum oraz Herbaspirillum). Wolno żyjące diazotrofy mogą w sezonie produkować nawet 60 kg N ha. Ta grupa bakterii może stanowić dominujące, naturalne źródło azotu w ekosystemach pozbawionych roślin bobowatych. Ponadto obfitość bakterii azotowych w glebie poprawia dostępność nie tylko N ale także fosforu (P). Badania wskazują, że zawartość węgla i siarki w glebie wzrosła po zastosowaniu bakterii azotowych. Bakterie azotowe oprócz produkcji azotu w formie amonowej pozytywnie wpływają na proces rozkładu resztek organicznych, co z kolei zmniejszyło wchłanianie metali ciężkich przez korzenie. Bakterie azotowe mogą bezpośrednio wpływać na wzrost roślin poprzez syntezę roślinnych hormonów wzrostu np. kwasu indolooctowego (IAA), giberelin i cytokinin. Związki te mogą nie tylko zwiększać wzrost i plonowanie roślin oraz pobieranie składników odżywczych, ale mogą również pośrednio chronić rośliny żywicielskie przed fitopatogenami i stymulować inne pożyteczne mikroorganizmy glebowe.

Fosfor (P)

– jest makroskładnikiem niezbędnym do wzrostu roślin. Korzenie roślin mogą absorbować P w postaci ortofosforanów, H2PO4 – lub H(PO4)2 – niestety stężenie tych jonów w glebie mieści się w stosunkowo niskim zakresie mikromolowym. Wynika to ze złożonej dynamiki P w glebie, ten składnik pokarmowy ma unikalną cechę, jaką jest jego silne wiązanie w glebie. Fosfor w glebie może być na przykład związany z powierzchnią minerałów zawierających tlenek żelaza lub glinu, przez co jest słabo rozpuszczalny i niedostępny do odżywiania roślin. Tak słaba rozpuszczalność związków fosforu w glebie doprowadziła do nadużywania chemicznych nawozów fosforowych – mimo poprawy żyzności gleby i produkcji roślinnej – spowodowały one poważne szkody w środowisku. W związku z tym nowe możliwości „odzyskiwania” fosforu z gleby cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym kontekście solubilizacja fosforanów (H2PO4 – lub H(PO4)2) wykonywana przez mikroorganizmy w glebie jest interesującym i nieodzownym celem każdego producenta. Wśród mikrobiologicznych mechanizmów „odzyskiwania” fosforu z gleby wyróżnia się produkcję związków chelatujących fosfor, w tej postaci jest on łatwo przyswajalny przez rośliny.

Potas (K)

– zdecydowana większość K w glebie jest niedostępna dla roślin. Rośliny wymagają K do fotosyntezy, produkcji ATP, translokacji cukrów, produkcji skrobi w ziarnach, wiązania azotu w roślinach strączkowych i syntezy białek. W kukurydzy i innych uprawach potas wzmacnia strukturę łodygi, zapobiegając wyleganiu. Potas (K) jest jednym z podstawowych składników odżywczych niezbędnych roślinom. Chociaż całkowita pula K w glebie jest na ogół duża, biodostępna część jest skromna. Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym nierozpuszczalna forma K może zostać udostępniona przez drobnoustroje glebowe. Mikroorganizmy odgrywają ważną rolę w zwiększaniu rozpuszczalności K w celu prawidłowego prowadzenia upraw na glebach z niedoborem potasu. Poprzez produkcję kwasów organicznych i nieorganicznych, polisacharydów, związków kompleksujących, oraz reakcje wymiany między jonami naturalnie regulują zawartość rozpuszczalnej formy K w glebie. Co więcej, mikroorganizmy te wytwarzają również specyficzne związki naturalne, które tworząc na powierzchni korzenia warstwę ochronną zwiększają stężenie K w strefie korzeniowej.
supraza-npk-bakterie-azotowe

Korzyści ze stosowania biopreparatu SUPRAZANPK:

> wykorzystywanie azotu z powietrza do wzrostu roślin – dzięki wysokiej aktywności bakterii zawartych w preparacie, azot w formie amonowej staje się bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,
> addytywne działanie zawartych w preparacie bakterii, wzbogaca glebę w składniki pokarmowe NPK, które działają na najważniejsze cykle żywieniowe czyniąc gleby bardziej urodzajne,
> zastosowane bakterie stymulują wzrost i plonowanie roślin,
pnk-ikona
> zawiesina bakteryjna zdecydowanie poprawia sprawność biologiczną gleby,
> duża zdolność wiązania azotu wpływa korzystnie na obniżenie dawek nawozów azotowych (mocznik, saletra),
> dzięki unikalnym mechanizmom działania uruchamia P i K wpływające na dobre i zdrowe plony.
ikona-kciuk
Łatwość użytkowania: doglebowa (fertygacja), dolistna (zabiegi rozsiewowe i miejscowe) i zaprawianie nasion.
ikona-puzzle
Dobra kompatybilność
 z większością zwykle stosowanych nawozów i środków agrochemicznych.
ikona-roslina
Preparat może być stosowany w uprawach polowych wszystkich roślin
i na wszystkich glebach , a  także na użytkach zielonych, w  uprawach sadowniczych, warzywnych oraz roślin  zdobnych i traw.
ikona-atomy

OBROL Kulczyński Sp.k.

Kruszewnia, ul. Spółdzielcza 41, 62-020 Kruszewnia

© OBROL 2024. All rights reserved.